אנו מזמינים אותך להצטרף למועדון MyWhisky First למשקיעים כשירים, המועדון הוקם על מנת לייצר מעגל סגור של משקיעים מנוסים, חברי המועדון ייהנו מאירועים בהם יוצגו עבורם השקעות איכותיות בתחומי הוויסקי להשקעה ותחומים נוספים.

תיקון שנכנס לתוקפו במרץ 2016 מטעם רשות ניירות ערך בהגדרת המשקיעים הנמנים עם התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (”משקיע כשיר“), מאפשר לחלק גדול יותר ממשקיע MyWhisky First לענות על ההגדרה ”משקיע כשיר“. התיקון כולל הקלות שעיקרן ביטול של הקריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון ומספר עסקאות מינימאלי, הנמכת סף הנכסים הנזילים שנדרש מ-12 מיליון ₪ ל-8 מיליון ₪ והוספת חלופות נוספות של הכנסה שנתית או שילוב בין נכסים נזילים להכנסה שנתית עם סף נמוך יותר.

כ“משקיע כשיר“, בהתאם להגדרות התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תוכל להיות חלק מ-MyWhisky First. כחבר MyWhisky First, תהיה זכאי, בראש ובראשונה, לקחת חלק באירועי המועדון וההשקעות שיוצגו בו, חשיפה להזדמנויות בלעדיות, ליווי וייעוץ פיננסי והטבה על רכישת חביות וזכות ראשונים על הזדמנויות הקיימות בשוק.

לידיעתך, עם הצטרפותך להשקעה, יהיה עלינו לאמת את עמידתך בהגדרת ”משקיע כשיר“, באופן עצמאי, על ידי הצגת מסמכים שתומכים בהצהרתך, או על-ידי קבלת אישור בכתב מרואה חשבון, עורך דין או גורם אחר בעל ידיעה בדבר, שנקט אמצעים סבירים על מנת לוודא את העמידה בהגדרת החוק.

פירוט נוסף לגבי צו רשות ניירות ערך, ניתן לקבל בפרסום של משרד עורכי הדין גולדפארב, זליגמן ושות‘ מחודש מאי 2016 בקישור זה.

למילוי טופס “משקיע כשיר”

”משקיע כשיר“ הוא משקיע שעומד באחת משלוש חלופות
לפי הגדרות רשות ניירות ערך:

למילוי טופס ”משקיע כשיר“ והצטרפות ל-

MyWhisky First

* בכל אחת מהשנתיים האחרונות.
[1]”נכסים נזילים“- מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ“ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
”נכסים פיננסיים“ – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ“ד-1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן
קרנות השתלמות.
[2] “תא משפחתי“- יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

-יש לציין שהסכומים הנ”ל צמודים למדד הבסיס מיום התיקון.

קיימות שתי חלופות לאימות עמידת משקיע
בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך:

2

הצגת אישור בכתב של רואה חשבון, עורך דין או בנסיבות מתאימות גורם חיצוני אחר (שלמציע יש יסוד סביר לסמוך על אישורו), כי אותו גורם נקט אמצעים סבירים (לבד מהצהרת המשקיע) לוודא שהמשקיע עומד בהגדרה, תוך פירוט אותם אמצעים.

1

הצגת ראיות ומידע בדבר העמידה בתנאי התוספת הראשונה, שיאושרו על ידי יועציה המשפטיים של מיי וויסקי, בהתאם לסעיף עליו הצהיר המשקיע, שכוללים, תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106, דו“חות למס הכנסה וכיוצא באלו.

חברי MyWhisky First זכאים למגוון הטבות:

מידע פיננסי מלא

חברי המועדון רשאים להיחשף למידע פיננסי מלא(לדג' צפי תשואות) בכל הנוגע להצעות ההשקעה שלנו, בשונה משאר קהל הלקוחות שלנו, שהחוק מגביל אותנו מלחשוף בפניו מידע זה.

הטבה על רכישת חביות

חברי המועדון יהיו זכאים לתעריף עמלות מיוחד, בכל הנוגע לרכישת ומכירת חביות וויסקי דרך החברה.

הזמנות לאירועים מיוחדים

חברי המועדון יוזמנו לאירועים המיועדים למשקיעים כשירים, ובהם יוצגו הזדמנויות השקעה מיוחדות של MyWhisky ושל חברות נוספות שעובדות איתנו בשוק בתחומי השקעות שונים.

זכות ראשונים על הזדמנויות השוק

חברי המועדון יהיו זכאים לעדיפות על חביות בשוק ויקבלו מידע על הזדמנויות איכותיות לפני שאר קהל הלקוחות של החברה.

מלאו את הטופס והצטרפו לקהילת המשקיעים הכשירים שלנו