טופס הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר" לכבוד מיי וויסקי בע״מ

  הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"

  על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה, מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי (אנא בחר בריבוע המתאים בסעיף 1):

  יחיד, שמתקיים בו אחד מהסעיפים המפורטים מטהתאגיד, שמתקיים בו אחד מהסעיפים המפורטים מטהנציג אחד מהמנויים בסעיפים לעיל

  יחיד, שמתקיימים בו אחד מאלו:

  • מבחן שווי הנכסים - השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8,364,177 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת);

  • מבחן גובה ההכנסה - גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,254,627 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת); או-

  • המבחן המשולב - השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 940,969 ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת).

  תאגיד, שמתקיימים בו אחד מאלו:

  • תאגיד שנמצא בבעלות מלאה של יחיד או יחידים העונים על סעיף 1 לעיל

  • תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים

  תנאים והסכמות
  • הריני לאשר היותי משקיע כשיר, או נציגו, כמסומן לעיל ומסכים לקבל חומר מפורט על אפשרויות השקעה. הנני מסכים כי מידע המובא בהצהרה זו יהיה כל ול במאגר שמנוהל על ידיכם ומשמש אתכם לצורך הצעת הזדמנויות השקעה.

  • ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי זו.

  • במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור.

  • ידוע לי כי הנכם נסמכים על ההצהרות ה כלולות במסמך זה על מנת שיתאפשר לכם להציג בפני מידע פיננסי מפורט במסגרת הצעות ההשקעה, וכי מתן מצגים והצהרות שאינם נכונים, מלאים ומדוייקים על ידי או אי עמידה שלי בהתחייבויותיי האמורות, עלולים לגרום לכם נזקים.

  מילוי פרטים